CMENTARZYSKO W KOSEWIE

Miejscowość Kosewo (niem. Kossewen) to wyjątkowe miejsce na archeologicznej mapie nie tylko Pojezierza Mrągowskiego, ale także całej Warmii i Mazur. Znajduje się ona na południowy-zachód od Mrągowa i położone jest w otoczeniu czterech jezior: Juksty, Probarskiego, Kuc i Zjadłe. Jeszcze przed wojną na terenie wsi zlokalizowano aż trzy cmentarzyska, związane z okresami wpływów rzymskich i wędrówek ludów, co świadczy o intensywnym zasiedleniu tego obszaru w starożytności.

KOSSEWEN I – PIERWSZE ODKRYTE CMENTARZYSKO

Cała historia odkryć w Kosewie rozpoczyna się wraz z rokiem 1887 i informacjami o odnalezieniu zabytków w skarpie piaszczystego wzniesienia, podczas budowy szosy z Mrągowa do Mikołajek, na wysokości przesmyku między jeziorem Juksty a Jeziorem Probarskim. Lokalny radca ziemski – Otto von Schwerin – nakazał staranne zebranie ujawnionych przez robotników dwóch popielnic (które zostały zniszczone już podczas wyjmowania) oraz pojedynczych przedmiotów – zapinek, umba, nożyc, noża i uzdy, a następnie przekazał je do Königlichen Museum w Berlinie. Tam zainteresował się nimi dr Max Weigel, który już w 1891 roku rozpoczął pierwsze badania wykopaliskowe na cmentarzysku – określanym jako Kossewen I. W początkowej fazie koncentrowały się one w najwyższym punkcie wzgórza, gdzie wcześniej podczas wybierania piasku natrafiono na większość artefaktów. Zauważono wtedy, że znaczna część stropów popielnic została zniszczona przez działania rolne. W sumie podczas jednorazowego rozpoznania na nekropoli odkryto 29 pochówków, z czego większość stanowiła groby popielnicowe.

EKSPEDYCJE WYKOPALISKOWE FELIXA ERNSTA PEISERA

Na kilka lat jakiekolwiek prace na cmentarzysku zostały wstrzymane, aż do pojawienia się na nim Felixa Ernsta Peisera – archeologa-orientalisty z ośrodka królewieckiego, prezes towarzystwa antykwarycznego „Prussia oraz badacza wielu mazurskich nekropoli (w tym cmentarzyska w Miętkich). Podczas czterech sezonów wykopaliskowych, w latach 1907-1908, zarejestrował on łącznie 811 obiektów – pochówków ciałopalnych, ale także luźnych zabytków. Większość informacji o odkryciach Peisera pochodzi jednak jedynie z odpisów z jego dziennika polowego, a stanowisko nie doczekało się ostatecznie żadnej monograficznej publikacji. Nie mniej jednak należy uznać, że Kossewen I, to druga co do wielkości tak ogromna nekropola z okresów wpływów rzymskich i wędrówek ludów na Warmii i Mazurach. Cmentarzysko nr 1 w Kosewie znane jest jednak przede wszystkim z bogactwa zabytków. Do najbardziej rozpoznawalnych należą elementy wyposażenia grobu 368 – monumentalnea gocko-gepidzka sprzączce wysadzanej almandynami, której skuwka przedstawiała głowę orła (Adlerschnalle). Sprzączce towarzyszyły także dwie srebrne zapinki kuszowate z poprzeczką na końcu nóżki, znane jako Schlusskreuzfibeln.

CZY W KOSEWIE FUNKCJONOWAŁY TEŻ INNE CMENTARZYSKA?

W trakcie drugiej kampanii wykopaliskowej (na przełomie lipca i sierpnia 1908 roku) Felix Ernst Peiser prowadził także badania wykopaliskowe na jeszcze dwóch innych nekropolach w miejscowości Kosewo. Na pierwszej z nich – Kossewen II, zarządzał on jednodniowymi badaniami ratowniczymi, podczas których miał zabezpieczyć obiekty, zniszczone przez budowę drogę Piecki-Kosewo. Zwięzłe notatki ograniczają się jedynie do informacji o odkryciu 4 grobów.
Drugie, najbardziej nas interesujące cmentarzysko – (Alt)Kossewen III, miało znajdować się na wzniesieniu leżącym na polu właściciela Borowskiego. Położone było na niewielkim wzniesieniu, na przesmyku między południowym krańcem Jeziora Probarskiego, a północnym brzegiem niewielkiego jeziora Zjadłe – znanego także jako jezioro Dziadek.
Podczas badań wykopaliskowych w lecie 1908 roku zarejestrowano 253 obiekty, z których aż 250 stanowiły pochówki ciałopalne. Jak określił sam Peiser, cmentarzysko zostało zniszczone przez orkę, ponieważ groby zostały płytko wkopane w grunt. Jednoznacznie ustalił on również, że nekropola należy do E Feld, czyli stanowisk datowanych wyłącznie na późny okres wędrówek ludów.

JAK WICHURA ODSŁONIŁA RELIKTY NEKROPOLI…

Tak nikłe informacje o lokalizacji, nawet wzbogacone przez źródła kartograficzne, do niedawna nie pozwoliły na dokładną weryfikację cmentarzysk w terenie. Niejednokrotnie próbowano potwierdzić istnienie stanowisk, jednak możliwości badawcze (poszukiwania w lasach) nie przyniosły pożądanych efektów. Sytuacja zmieniła się w roku 2005, gdy podczas badań powierzchniowych w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski, zespół badawczy z dawnego Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierownictwem mgr Marcina Gładkiego, zlokalizował nekropolę, wstępnie identyfikowaną ze znanym z danych archiwalnych cmentarzyskiem (Alt) Kossewen III. Badania powierzchniowe dostarczyły materiału zabytkowego pod postacią rozdrobnionych fragmentów ceramiki oraz przepalonych kości ludzkich, nie znaleziono jednak żadnych zabytków pozwalających określić jednoznacznie chronologię cmentarzyska.
W lecie 2014 roku, podczas trwania wykopalisk na innej nekropoli ,grupa studentów wraz z członkami Fundacji Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna wybrała się na niedzielną wycieczkę edukacyjną po dawnych cmentarzyskach Pojezierza Mrągowskiego. Podczas zwiedzania Kosewa zauważono, że odkryte prawie 10 lat wcześniej stanowisko zostało silnie przekształcone i naruszone przez wichurę, która nawiedziła wcześniej Warmię i Mazury. Wykrot powalonego drzewa odsłonił strop ciemnej jamy zawierającej przepalone kości ludzkie.
Interwencyjne działania Fundacji Dajna i uzyskanie zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, pozwoliły na zorganizowanie natychmiastowych badań ratowniczych, w trakcie których udało się zadokumentować i zabezpieczyć pozostałości 3 pochówków ciałopalnych – jednego jamowy i dwóch popielnicowych. Ponadto, w ściółce leśnej odkryto zalegające luźno zabytki pochodzące ze grobów, zniszczonych w wyniku orki leśnej oraz nasadzeń młodnika. Prace te były zatem pierwszymi powojennymi badaniami archeologicznymi „odkrytego na nowo” cmentarzyska. Materiały pozyskane w trakcie badań pozwoliły określić, że stanowisko było jednofazowe i związane wyłącznie z grupą olsztyńską – wyszczególnioną jednostką kulturową, która w V wieku naszej ery zasiedliła tereny objęte osadnictwem kultury bogaczewskiej.

BADANIA WYKOPALISKOWE NA CMENTARZYSKU (ALT) KOSSEWEN III

Książkowe opracowanie pierwszego sezonu badań stanowiło zwieńczenie projektu „Alt Kossewen III – inwentaryzacja i opracowanie archiwalnego cmentarzyska z okresu wędrówek ludów” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa. Badania na nekropoli były jednak kontynuowane także w kolejnych latach: 2015 i 2017. W sumie, w trakcie trzech sezonów prac wykopaliskowych zarejestrowano kolejnych 28 grobów ciałopalnych – mimo, że wykopy badawcze zostały założone jedynie w centralnej, najbardziej zniszczonej części stanowiska.
Na rok 2023 planowane jest wznowienie badań na cmentarzysku w Kosewie, w ramach projektu „Ostatnie spojrzenie zmarłego na jezioro….”. Tym razem prace archeologiczne skupione będą na rozpoznaniu dogłębniej obrządku pogrzebowego stosowanego przez ludność grupy olsztyńskiej.

DO POCZYTANIA…

Jeśli ciekawi Was kompleks sepulkralny w Kosewie i chcielibyście doczytać więcej na ten temat, oto dostępna literatura:
• Jaremek A. (ed.), Kosewo – archiwalne cmentarzysko z okresu wędrówek ludów Kossewen II. Badania w roku 2014, Warszawa 2015,
• Rudnicki M., Grób 368 w Kosewie. Uwagi ponad 100 lat po odkryciu, [in:] R. Prochowicz, J. Schuster, A. Urbaniak (eds.), Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin. Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina II, 2010, pp. 445–456.
• Rudnicki M., Uwagi na temat obrządku pogrzebowego grupy olsztyńskiej na przykładzie cmentarzyska w Kosewie, pow. mrągowski (dawn. Kossewen, Kreis Sensburg), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, nr 30, 2015, pp. 137-170.

Ewidencja - Cmentarzysko w Kosewie

Powiat

mrągowski

Gmina

Mrągowo

Numer AZP

AZP 23-70/1

Stanowisko w miejscowości

stan. 2

Typ cmentarzyska

płaskie ciałopalne

Chronologia

okres wędrówek ludów
(VI-VIII wiek n.e.)

Kultura

grupa olsztyńska

Badania archiwalne

Nazwa niemiecka

(Alt) Kossewen III

Data rozpoczęcia badań

1908

Badacz

Felix Ernst Peiser

Liczba odkrytych grobów

250

Badania współczesne

Data weryfikacji

2014

Odkrywca

Marcin Gładki

Lata prowadzenia badań

2014-2015, 2017

Badacz

Marcin Gładki
(Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna)

Liczba odkrytych grobów

28