Ostatnie spojrzenie zmarłego na jezioro…

Czyli rozpoznanie rytuałów pogrzebowych społeczności zamieszkujących obszar Pojezierza Mrągowskiego.

Ostatnie spojrzenie zmarłego na jezioro…

Czyli rozpoznanie rytuałów pogrzebowych społeczności
zamieszkujących obszar Pojezierza Mrągowskiego.

O projekcie

Ostatnie spojrzenie zmarłego na jezioro… – eschatologiczne wierzenia mieszkańców Pojezierza Mrągowskiego (od pierwszych wieków naszej ery do schyłku starożytności) i ich powiązania z środowiskiem naturalnym
Czytaj dalej

Rejon Warmii i Mazur, poetycko określany mianem Atlantydy Północy, stanowi niedocenione źródło do poznania barbarzyńskich społeczności z pierwszych wieków naszej ery. Odpowiedzialny jest za to w głównej mierze stan badań nad stanowiskami archeologicznymi (masowo eksplorowanymi przed II wojną światową, lecz rzadko i przeważnie nieadekwatnie publikowanymi), opierający się, w głównej mierze na spuściźnie naukowej archeologów, związanych z ośrodkami w Królewcu czy Berlinie. Mimo licznych prac wykopaliskowych prowadzonych pod koniec XIX i na początku XX wieku oraz informacjami o pozyskaniu ogromnej ilości zabytków, nasza wiedza o ludności zamieszkującej te regiony nadal jest wybrakowana. Do niedawna jedynym źródłem informacji o dawnych mieszkańcach Warmii i Mazur były cmentarzyska, znajdujące się w centrum zainteresowań badaczy. Również powojenne badania wykopaliskowe koncentrowały się głównie na materialnych śladach, z pominięciem ich aspektów symbolicznych, które są nieodłącznym elementem życia każdego człowieka – żyjącego obecnie bądź w przeszłości. Szczególnie słabo rozpoznana jest dalej sfera sacrum, której podstawą był otaczający świat – natura.

Cmentarzysko w Miętkich

Stanowisko nr 1 w Miętkich (niem. Mingfen) jest rozległym kompleksem sepulkralnym, na który składają się dwa, archiwalne cmentarzyska ciałopalne. Położony jest on w południowej części Pojezierza Mrągowskiego, na zachodnim brzegu Jeziora Słupek. Całość uznawana jest najbogatszą i największą nekropolę z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów na Warmii i Mazurach.

Cmentarzysko w Kosewie

Miejscowość Kosewo (niem. Kossewen) to wyjątkowe miejsce na archeologicznej mapie nie tylko Pojezierza Mrągowskiego, ale także całej Warmii i Mazur. Znajduje się ona na południowy-zachód od Mrągowa i położone jest w otoczeniu czterech jezior: Juksty, Probarskiego, Kuc i Zjadłe. Jeszcze przed wojną na terenie wsi zlokalizowano aż trzy cmentarzyska, związane z okresami wpływów rzymskich i wędrówek ludów, co świadczy o intensywnym zasiedleniu tego obszaru w starożytności.

Cmentarzysko w Samławkach

Stanowisko w Samławkach (niem. Samlack) to płaskie cmentarzysko ciałopalne, położone w mikroregionie Jezior Legińskiego i Widryńskiego, w północnej części Pojezierza Mrągowskiego. Stanowi ona unikatowe odkrycie ostatnich lat na archeologicznej mapie Warmii i Mazur, ponieważ stanowi jedną z niewielu do tej pory znanych nekropoli, która nie było najprawdopodobniej znana badaczom z przedwojennego Królewca.

Środowisko a obrządek pogrzebowy

Aby lepiej poznać wierzenia dawnych Bałtów należy się pochylić nad otaczającym ich w starożytności krajobrazie – zarówno tym naturalnym, jak i kulturowym. Do tego celu zastosowane zostanie spektrum badań interdyscyplinarnych, łączących archeologię z botaniką, geografią, a nawet informatyką.
„Pochówki są najciekawszymi, ale też trudnymi obiektami badań archeologicznych. Ich wciąż jeszcze całkiem niewykorzystany potencjał badawczy w pełni uzasadnia przekonanie, że „[…] to groby są kluczem do poznania przeszłych społeczności”.
Przemysław Urbańczyk
Trudna historia zwłok

Zespół badawczy

Aleksandra Barejko

Kierownik Projektu
Ukończyła studia licencjackie i magisterskie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecna doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, związana z Katedrą Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich Wydziały Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
W projekcie odpowiedzialna jest za koordynowanie poszczególnych etapów badań.

Prof. UW, dr hab. Bartosz Kontny

Opiekun merytoryczny
Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista od starożytnego uzbrojenia – od epoki żelaza po okres wędrówek ludów w barbarzyńskiej Europie. Uczestniczył w licznych kwerendach archiwalnych oraz bibliotecznych w polskich i europejskich instytucjach naukowych.Wystąpił na wielu międzynarodowych konferencjach oraz jest autorem około 150 artykułów.

Grzegorz Skrzyński

Wykonawca w projekcie
Biolog, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, specjalizujący się w archeobotanicznych analizach makroskopowych szczątków roślinnych, antrakologii i ksylologii. Adiunkt muzealny w Dziale Paleobotaniki i wicedyrektor PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Kierował grantem NCN oraz był wykonawcą w licznych krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

Galeria

Cmentarzysko w Miętkich, Kosewie, Samławkach